Contact Information

Maya Shenoy
Community Development Officer
Telephone: 437-341-0304
Email: Maya.Shenoy@toronto.ca